بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : برقراری ارتباط

صنعتی

زمان شروع ۱۱:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۵۱:۴۵ ۰
کنسانتره سنگ آهن معدنی سنگ آهن آک کهور(ACK-IOC-00)
نماد کالا ACK-IOC-00 نام کالا کنسانتره سنگ آهن تولید کننده معدنی سنگ آهن آک کهور
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کنسانتره سنگ آهن - ACK-IOC-00
تولید کننده محل تحویل
معدنی سنگ آهن آک کهور انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
20,585.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
15,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-SLG-00)
نماد کالا NCI-SLG-00 نام کالا مس کم عیار (سرباره G ) تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
مس کم عیار (سرباره G ) - NCI-SLG-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
3,663.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-SLR-00)
نماد کالا NCI-SLR-00 نام کالا مس کم عیار (سرباره R) تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
مس کم عیار (سرباره R) - NCI-SLR-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
9,524.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش 99.8-50p آلومینیوم ایران(ایرالکو)(IAC-AP06102-00)
نماد کالا IAC-AP06102-00 نام کالا شمش 99.8-50p تولید کننده آلومینیوم ایران(ایرالکو)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش 99.8-50p - IAC-AP06102-00
تولید کننده محل تحویل
آلومینیوم ایران(ایرالکو) انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
553,791.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو)(IAC-AB6063BC-00)
نماد کالا IAC-AB6063BC-00 نام کالا بیلت 6063-7 تولید کننده آلومینیوم ایران(ایرالکو)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
بیلت 6063-7 - IAC-AB6063BC-00
تولید کننده محل تحویل
آلومینیوم ایران(ایرالکو) انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
591,914.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
1,969,304.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
2,006,307.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
2,037,430.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
2,031,169.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.97 ذوب روی بافق(ZRB-ZIE1-00)
نماد کالا ZRB-ZIE1-00 نام کالا شمش روی 99.97 تولید کننده ذوب روی بافق
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.97 - ZRB-ZIE1-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب روی بافق انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
2,009,172.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
2,019,647.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
1,988,768.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
2,022,308.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
2,003,052.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
2,001,663.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
1,968,934.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
1,977,891.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش 1000p-99.75 آلومینای ایران(IALC-AP10151-00)
نماد کالا IALC-AP10151-00 نام کالا شمش 1000p-99.75 تولید کننده آلومینای ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش 1000p-99.75 - IALC-AP10151-00
تولید کننده محل تحویل
آلومینای ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
549,491.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
400
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی99.95 پارس اکسید شکوهیه پرنو(POP-ZIC1-00)
نماد کالا POP-ZIC1-00 نام کالا شمش روی99.95 تولید کننده پارس اکسید شکوهیه پرنو
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی99.95 - POP-ZIC1-00
تولید کننده محل تحویل
پارس اکسید شکوهیه پرنو انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی99.95 تولیدی شمش روی کیمیا(KZNP-ZIC1-00)
نماد کالا KZNP-ZIC1-00 نام کالا شمش روی99.95 تولید کننده تولیدی شمش روی کیمیا
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی99.95 - KZNP-ZIC1-00
تولید کننده محل تحویل
تولیدی شمش روی کیمیا انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.98 آذر شیمی رازی(ACR-ZII1-00)
نماد کالا ACR-ZII1-00 نام کالا شمش روی 99.98 تولید کننده آذر شیمی رازی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.98 - ACR-ZII1-00
تولید کننده محل تحویل
آذر شیمی رازی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.98 گسترش صنایع روی ایرانیان(IZE-ZII1-00)
نماد کالا IZE-ZII1-00 نام کالا شمش روی 99.98 تولید کننده گسترش صنایع روی ایرانیان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.98 - IZE-ZII1-00
تولید کننده محل تحویل
گسترش صنایع روی ایرانیان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.96 نوین پژوهان شمس زنگان(SHZ-ZIF1-00)
نماد کالا SHZ-ZIF1-00 نام کالا شمش روی 99.96 تولید کننده نوین پژوهان شمس زنگان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.96 - SHZ-ZIF1-00
تولید کننده محل تحویل
نوین پژوهان شمس زنگان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.97 توسعه صنایع روی خاورمیانه(TSK-ZIE1-00)
نماد کالا TSK-ZIE1-00 نام کالا شمش روی 99.97 تولید کننده توسعه صنایع روی خاورمیانه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.97 - TSK-ZIE1-00
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع روی خاورمیانه انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.98 صنایع خالص سازان روی زنجان(ZZKI-ZII1-00)
نماد کالا ZZKI-ZII1-00 نام کالا شمش روی 99.98 تولید کننده صنایع خالص سازان روی زنجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.98 - ZZKI-ZII1-00
تولید کننده محل تحویل
صنایع خالص سازان روی زنجان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.96 میلاد روی زنجان(MZN-ZIF1-00)
نماد کالا MZN-ZIF1-00 نام کالا شمش روی 99.96 تولید کننده میلاد روی زنجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.96 - MZN-ZIF1-00
تولید کننده محل تحویل
میلاد روی زنجان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.97 کالسیمین(CACO-ZIE1-00)
نماد کالا CACO-ZIE1-00 نام کالا شمش روی 99.97 تولید کننده کالسیمین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.97 - CACO-ZIE1-00
تولید کننده محل تحویل
کالسیمین انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.97 ملی سرب و روی ایران(SRI-ZIE1-00)
نماد کالا SRI-ZIE1-00 نام کالا شمش روی 99.97 تولید کننده ملی سرب و روی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.97 - SRI-ZIE1-00
تولید کننده محل تحویل
ملی سرب و روی ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.97 امین صنعت پویا(AMP-ZIE1-00)
نماد کالا AMP-ZIE1-00 نام کالا شمش روی 99.97 تولید کننده امین صنعت پویا
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.97 - AMP-ZIE1-00
تولید کننده محل تحویل
امین صنعت پویا انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
40
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.97 روئین طلای زنجان(RTZ-ZIE1-00)
نماد کالا RTZ-ZIE1-00 نام کالا شمش روی 99.97 تولید کننده روئین طلای زنجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.97 - RTZ-ZIE1-00
تولید کننده محل تحویل
روئین طلای زنجان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
60
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-CCAA-00)
نماد کالا NCI-CCAA-00 نام کالا مس کاتد تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
مس کاتد - NCI-CCAA-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
2,093,261.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش 50p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب(ALSU-AP0610A2-00)
نماد کالا ALSU-AP0610A2-00 نام کالا شمش 50p-99.85 تولید کننده مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش 50p-99.85 - ALSU-AP0610A2-00
تولید کننده محل تحویل
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
550,091.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش 1000p-99.85 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب(ALSU-AP0610A1-00)
نماد کالا ALSU-AP0610A1-00 نام کالا شمش 1000p-99.85 تولید کننده مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش 1000p-99.85 - ALSU-AP0610A1-00
تولید کننده محل تحویل
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
550,091.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
600
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش روی 99.97 فرآوری مواد معدنی ایران(IMCO-ZIE1-00)
نماد کالا IMCO-ZIE1-00 نام کالا شمش روی 99.97 تولید کننده فرآوری مواد معدنی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش روی 99.97 - IMCO-ZIE1-00
تولید کننده محل تحویل
فرآوری مواد معدنی ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
612,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش 1000P-99.7 آلومینیوم المهدی(ALM-AP10201-00)
نماد کالا ALM-AP10201-00 نام کالا شمش 1000P-99.7 تولید کننده آلومینیوم المهدی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش 1000P-99.7 - ALM-AP10201-00
تولید کننده محل تحویل
آلومینیوم المهدی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
547,791.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
600
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو)(IAC-AP06101-00)
نماد کالا IAC-AP06101-00 نام کالا شمش 1000p-99.8 تولید کننده آلومینیوم ایران(ایرالکو)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش 1000p-99.8 - IAC-AP06101-00
تولید کننده محل تحویل
آلومینیوم ایران(ایرالکو) انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
553,791.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
600
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0

پتروشیمی

زمان شروع ۱۳:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۴:۲۷:۴۵ ۰
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر (MBIG- PSHIPS4512L-00)
نماد کالا MBIG- PSHIPS4512L-00 نام کالا پلی استایرن مقاوم 4512 تولید کننده محب بسپار ایده گستر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن مقاوم 4512 - MBIG- PSHIPS4512L-00
تولید کننده محل تحویل
محب بسپار ایده گستر انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
397,866.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
70
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
اوره گرانول پتروشیمی رازی(RPC-UREAGRL-00)
نماد کالا RPC-UREAGRL-00 نام کالا اوره گرانول تولید کننده پتروشیمی رازی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اوره گرانول  - RPC-UREAGRL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی رازی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
53,079.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
560
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز(TABC-PSHIPS7240PP-00)
نماد کالا TABC-PSHIPS7240PP-00 نام کالا پلی استایرن مقاوم 7240 تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن مقاوم 7240 - TABC-PSHIPS7240PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
410,171.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
803
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز(TABC-PSGPPS1540PP-00)
نماد کالا TABC-PSGPPS1540PP-00 نام کالا پلی استایرن معمولی 1540 تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن معمولی 1540 - TABC-PSGPPS1540PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
304,897.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
803
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز(TABC-PSGPS1460PP-00)
نماد کالا TABC-PSGPS1460PP-00 نام کالا پلی استایرن معمولی 1460 تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن معمولی 1460 - TABC-PSGPS1460PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
298,494.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
55
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز(TABC-PSE400CJ-00)
نماد کالا TABC-PSE400CJ-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی 400 تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی 400 - TABC-PSE400CJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
304,233.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
40
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSEF100J-089)
نماد کالا ENPC-PSSEF100J-089 نام کالا پلی استایرن انبساطی نسوز F100 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - ENPC-PSSEF100J-089
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب تهران
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
317,655.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
400
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSEF100J-089)
نماد کالا ENPC-PSSEF100J-089 نام کالا پلی استایرن انبساطی نسوز F100 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - ENPC-PSSEF100J-089
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب تهران
سلف - تحویل سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
317,655.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
400
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSEF200J-00)
نماد کالا ENPC-PSSEF200J-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی نسوز F200 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - ENPC-PSSEF200J-00
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
317,655.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
450
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSEF200J-00)
نماد کالا ENPC-PSSEF200J-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی نسوز F200 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - ENPC-PSSEF200J-00
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
317,655.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
250
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSEF300J-089)
نماد کالا ENPC-PSSEF300J-089 نام کالا پلی استایرن انبساطی نسوز F300 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 - ENPC-PSSEF300J-089
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب تهران
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
317,655.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSEF105J-00)
نماد کالا ENPC-PSSEF105J-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی نسوز F105 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 - ENPC-PSSEF105J-00
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
312,249.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
42
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی F305 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSEF305J-089)
نماد کالا ENPC-PSSEF305J-089 نام کالا پلی استایرن انبساطی F305 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی F305 - ENPC-PSSEF305J-089
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب تهران
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
312,249.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
42
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F50 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSEF50J-00)
نماد کالا ENPC-PSSEF50J-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی نسوز F50 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی نسوز F50 - ENPC-PSSEF50J-00
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
304,233.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSER200J-089)
نماد کالا ENPC-PSSER200J-089 نام کالا پلی استایرن انبساطی R200 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی R200 - ENPC-PSSER200J-089
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب تهران
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
321,050.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
400
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSER310J-089)
نماد کالا ENPC-PSSER310J-089 نام کالا پلی استایرن انبساطی R310 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی R310 - ENPC-PSSER310J-089
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب تهران
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
321,050.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
483
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSER310J-089)
نماد کالا ENPC-PSSER310J-089 نام کالا پلی استایرن انبساطی R310 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی R310 - ENPC-PSSER310J-089
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب تهران
سلف - تحویل سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
321,050.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
84
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین(PPMZ-PSHIPS6045PP-00)
نماد کالا PPMZ-PSHIPS6045PP-00 نام کالا پلی استایرن مقاوم 6045 تولید کننده پتروپاک مشرق زمین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن مقاوم 6045 - PPMZ-PSHIPS6045PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروپاک مشرق زمین انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
410,171.00
عرضه(1375 کیلوگرم)
112
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
اسید نیتریک پتروشیمی کارون(KPC-NIACB-00)
نماد کالا KPC-NIACB-00 نام کالا اسید نیتریک تولید کننده پتروشیمی کارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسید نیتریک - KPC-NIACB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
20,786.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
20
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
آرگون فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)(FPC-ARGAB-00)
نماد کالا FPC-ARGAB-00 نام کالا آرگون تولید کننده فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آرگون - FPC-ARGAB-00
تولید کننده محل تحویل
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر) انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
38,305.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس(PTJP-PSGPPSG1551PPP-00)
نماد کالا PTJP-PSGPPSG1551PPP-00 نام کالا پلی استایرن معمولی 1551 تولید کننده پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن معمولی 1551 - PTJP-PSGPPSG1551PPP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
304,897.00
عرضه(1250 کیلوگرم)
486
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس(PTJP-PSGPPSG1161PPP-00)
نماد کالا PTJP-PSGPPSG1161PPP-00 نام کالا پلی استایرن معمولی 1161 تولید کننده پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن معمولی 1161 - PTJP-PSGPPSG1161PPP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
304,897.00
عرضه(1250 کیلوگرم)
72
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان(APK-PSGPPS1309L-00)
نماد کالا APK-PSGPPS1309L-00 نام کالا پلی استایرن معمولی 1309 تولید کننده آرتان پترو کیهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن معمولی 1309 - APK-PSGPPS1309L-00
تولید کننده محل تحویل
آرتان پترو کیهان انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
304,897.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
250
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSEF300J-089)
نماد کالا ENPC-PSSEF300J-089 نام کالا پلی استایرن انبساطی نسوز F300 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 - ENPC-PSSEF300J-089
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب تهران
سلف - تحویل سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
317,655.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
نخ پلی استر 250D48FA پتروشیمی تندگویان(PTC-POY250D48FAWP-00)
نماد کالا PTC-POY250D48FAWP-00 نام کالا نخ پلی استر 250D48FA تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
نخ پلی استر 250D48FA - PTC-POY250D48FAWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
307,835.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
44
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
نخ پلی استر 160D48FA پتروشیمی تندگویان(PTC-POY160D48FAWP-00)
نماد کالا PTC-POY160D48FAWP-00 نام کالا نخ پلی استر 160D48FA تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
نخ پلی استر 160D48FA - PTC-POY160D48FAWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
320,427.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
44
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
نخ پلی استر 500D96FA پتروشیمی تندگویان(PTC-POY500D96FAWP-00)
نماد کالا PTC-POY500D96FAWP-00 نام کالا نخ پلی استر 500D96FA تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
نخ پلی استر 500D96FA - PTC-POY500D96FAWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
309,729.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
44
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
نخ پلی استر 250D48FB پتروشیمی تندگویان(PTC-POY250D48FBWP-00)
نماد کالا PTC-POY250D48FBWP-00 نام کالا نخ پلی استر 250D48FB تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
نخ پلی استر 250D48FB - PTC-POY250D48FBWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
292,443.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
36
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSSER200J-089)
نماد کالا ENPC-PSSER200J-089 نام کالا پلی استایرن انبساطی R200 تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی R200 - ENPC-PSSER200J-089
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب تهران
سلف - تحویل سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
321,050.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
نخ پلی استر 160D48FB پتروشیمی تندگویان(PTC-POY160D48FBWP-00)
نماد کالا PTC-POY160D48FBWP-00 نام کالا نخ پلی استر 160D48FB تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
نخ پلی استر 160D48FB - PTC-POY160D48FBWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
304,406.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
36
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران(MAI-SOSULJ-00)
نماد کالا MAI-SOSULJ-00 نام کالا سولفات سدیم تولید کننده شرکت معدنی املاح ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفات سدیم - MAI-SOSULJ-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت معدنی املاح ایران انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
25,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان(KZPC-PGPC0407URZP-603)
نماد کالا KZPC-PGPC0407URZP-603 نام کالا پلی کربنات 0407UR تولید کننده پتروشیمی خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی کربنات 0407UR - KZPC-PGPC0407URZP-603
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خوزستان شاد آباد
سلف - تحویل یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
939,000.00
عرضه(1250 کیلوگرم)
96
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان(KZPC-PGPC1012URZP-603)
نماد کالا KZPC-PGPC1012URZP-603 نام کالا پلی کربنات 1012UR تولید کننده پتروشیمی خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی کربنات 1012UR - KZPC-PGPC1012URZP-603
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خوزستان شاد آباد
سلف - تحویل یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
939,000.00
عرضه(1250 کیلوگرم)
96
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان(KZPC-PGPCW1ZP-00)
نماد کالا KZPC-PGPCW1ZP-00 نام کالا پلی کربنات W1 تولید کننده پتروشیمی خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی کربنات W1 - KZPC-PGPCW1ZP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خوزستان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
991,000.00
عرضه(1250 کیلوگرم)
32
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان(KZPC-PGPCLEDZP-00)
نماد کالا KZPC-PGPCLEDZP-00 نام کالا آلیاژ پلی کربنات LED تولید کننده پتروشیمی خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آلیاژ پلی کربنات LED - KZPC-PGPCLEDZP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خوزستان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
995,000.00
عرضه(1250 کیلوگرم)
32
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان(KZPC-PGPCABS65ZP-00)
نماد کالا KZPC-PGPCABS65ZP-00 نام کالا آلیاژ پلی کربنات ABS تولید کننده پتروشیمی خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آلیاژ پلی کربنات ABS - KZPC-PGPCABS65ZP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خوزستان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
941,000.00
عرضه(1250 کیلوگرم)
64
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه پتروشیمی خوزستان(KZPC-PGPCGF20ZP-00)
نماد کالا KZPC-PGPCGF20ZP-00 نام کالا آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه تولید کننده پتروشیمی خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه - KZPC-PGPCGF20ZP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خوزستان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
943,000.00
عرضه(1250 کیلوگرم)
64
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان(KZPC-ERE06LSPLG-603)
نماد کالا KZPC-ERE06LSPLG-603 نام کالا اپوکسی رزین مایع E06 SPL تولید کننده پتروشیمی خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اپوکسی رزین مایع E06 SPL - KZPC-ERE06LSPLG-603
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خوزستان شاد آباد
سلف - تحویل یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
1,159,000.00
عرضه(880 کیلوگرم)
115
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان(KZPC-ERE1X75LCG-603)
نماد کالا KZPC-ERE1X75LCG-603 نام کالا اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC تولید کننده پتروشیمی خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC - KZPC-ERE1X75LCG-603
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خوزستان شاد آباد
سلف - تحویل یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
991,000.00
عرضه(880 کیلوگرم)
95
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان(KZPC-EREPIRAN011PWP-00)
نماد کالا KZPC-EREPIRAN011PWP-00 نام کالا اپوکسی رزین جامد E011P تولید کننده پتروشیمی خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اپوکسی رزین جامد E011P - KZPC-EREPIRAN011PWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خوزستان انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
1,070,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
60
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
الکیل بنزن سنگین سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران(ICII-HABB-00)
نماد کالا ICII-HABB-00 نام کالا الکیل بنزن سنگین تولید کننده سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
الکیل بنزن سنگین - ICII-HABB-00
تولید کننده محل تحویل
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
176,256.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون(BISP-HABB-00)
نماد کالا BISP-HABB-00 نام کالا الکیل بنزن سنگین تولید کننده پتروشیمی بیستون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
الکیل بنزن سنگین - BISP-HABB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بیستون انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
176,256.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0

صادراتی کیش

زمان شروع ۱۱:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۱۶:۴۵ ۰
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان(PACA-BI6070BEX-00)
نماد کالا PACA-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PACA-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد آبادان EXW - آبادان
نقدی (صادراتی - ریالی) - تحویل چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
64,600.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران(PAC-BI6070BEX-00)
نماد کالا PAC-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PAC-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تهران EXW - تهران
نقدی (صادراتی - ریالی) - تحویل چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
64,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
7,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد تبریز(PACT-BI6070BEX-00)
نماد کالا PACT-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PACT-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تبریز EXW-تبریز
نقدی (صادراتی - ریالی) - تحویل چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
62,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 راه اندود ماکان(RAMA-BI6070BEX-00)
نماد کالا RAMA-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده راه اندود ماکان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - RAMA-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
راه اندود ماکان Exwork
نقدی (صادراتی - ریالی) - تحویل سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
61,983.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
495
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس(PACB-BI6070BEX-00)
نماد کالا PACB-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PACB-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد بندرعباس EXW- بندرعباس
نقدی (صادراتی - ریالی) - تحویل چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
69,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس(PACB-BI6070GEX-00)
نماد کالا PACB-BI6070GEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PACB-BI6070GEX-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد بندرعباس EXW- بندرعباس
نقدی (صادراتی - ریالی) - تحویل چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
83,800.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس(PACB-BI6070JEX-00)
نماد کالا PACB-BI6070JEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PACB-BI6070JEX-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد بندرعباس EXW- بندرعباس
نقدی (صادراتی - ریالی) - تحویل چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
72,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
گوگرد گرانوله پالایش نفت بندرعباس(BORC-GRSUSUBEX-00)
نماد کالا BORC-GRSUSUBEX-00 نام کالا گوگرد گرانوله تولید کننده پالایش نفت بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گوگرد گرانوله - BORC-GRSUSUBEX-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت بندرعباس Exwork
نقدی (صادراتی - ریالی) - تحویل سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
34,849.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 توسعه تجارت طلای سیاه(BGBI-BI6070BEX-00)
نماد کالا BGBI-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده توسعه تجارت طلای سیاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - BGBI-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
توسعه تجارت طلای سیاه FOB-بندرعباس
نسیه (صادراتی - ریالی) - تحویل دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
70,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,700
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه(TTS-BI6070BEX-00)
نماد کالا TTS-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - TTS-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه FOB-بندرعباس
نسیه (صادراتی - ریالی) - تحویل دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
70,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر AC40 نفت و گاز سیه فام(SFBP-BIAC40BEX-00)
نماد کالا SFBP-BIAC40BEX-00 نام کالا قیر AC40 تولید کننده نفت و گاز سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر AC40  - SFBP-BIAC40BEX-00
تولید کننده محل تحویل
نفت و گاز سیه فام FOB-بندرعباس
نسیه (صادراتی - ریالی) - تحویل دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
69,667.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
8,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر AC30 کیمیا قیر جی(KGJ-BIAC30GEX-00)
نماد کالا KGJ-BIAC30GEX-00 نام کالا قیر AC30 تولید کننده کیمیا قیر جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر AC30 - KGJ-BIAC30GEX-00
تولید کننده محل تحویل
کیمیا قیر جی FOB-بندرعباس
نسیه (صادراتی - ریالی) - تحویل دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
75,739.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 هامون گستر نفت باختر (HGNB-BI6070BEX-00)
نماد کالا HGNB-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده هامون گستر نفت باختر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - HGNB-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
هامون گستر نفت باختر DAT – پاکستان
نسیه (صادراتی - ریالی) - تحویل یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
61,983.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
گوگرد کلوخه پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)(HSR-LUSUBEX-00)
نماد کالا HSR-LUSUBEX-00 نام کالا گوگرد کلوخه تولید کننده پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گوگرد کلوخه - HSR-LUSUBEX-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) Exwork
نقدی (صادراتی - ریالی) - تحویل دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
34,443.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
30,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
گوگرد پاستیلی پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)(HSR-PASUBEX-00)
نماد کالا HSR-PASUBEX-00 نام کالا گوگرد پاستیلی تولید کننده پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گوگرد پاستیلی  - HSR-PASUBEX-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) Exwork
نقدی (صادراتی - ریالی) - تحویل چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
36,739.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
30,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 اکسین تجارت بین الملل(OTCO-BI6070BEX-00)
نماد کالا OTCO-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده اکسین تجارت بین الملل
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - OTCO-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
اکسین تجارت بین الملل Exwork
نسیه (صادراتی - ریالی) - تحویل دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
61,983.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,510
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نگین فخر آذربایجان(NFAC-BI6070BEX-00)
نماد کالا NFAC-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نگین فخر آذربایجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - NFAC-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
نگین فخر آذربایجان Exwork
نقدی (صادراتی - ریالی) - تحویل دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال صادراتی)
62,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0

فرآورده های نفتی

زمان شروع ۱۲:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۳۱:۳۰ ۰
قیر 6070 نفت جی(JRC-BI6070B-00)
نماد کالا JRC-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - JRC-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
66,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
6,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 نفت جی(JRC-BI85100B-00)
نماد کالا JRC-BI85100B-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - JRC-BI85100B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
66,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG5822 نفت جی(JRC-BIPG5822B-00)
نماد کالا JRC-BIPG5822B-00 نام کالا قیر PG5822 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG5822 - JRC-BIPG5822B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
66,750.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت جی(JRC-BIPG6422B-00)
نماد کالا JRC-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - JRC-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
66,750.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
6,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG7010 نفت جی(JRC-BIPG7010B-00)
نماد کالا JRC-BIPG7010B-00 نام کالا قیر PG7010 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG7010 - JRC-BIPG7010B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
66,950.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر MC250 نفت جی(JRC-BIMC250B-00)
نماد کالا JRC-BIMC250B-00 نام کالا قیر MC250 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر MC250 - JRC-BIMC250B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
84,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر امولسیون CRS1 نفت جی(JRC-BIEMCRS1B-00)
نماد کالا JRC-BIEMCRS1B-00 نام کالا قیر امولسیون CRS1 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر امولسیون CRS1 - JRC-BIEMCRS1B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
57,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر امولسیون CSS1 نفت جی(JRC-BIEMSLCSS1B-00)
نماد کالا JRC-BIEMSLCSS1B-00 نام کالا قیر امولسیون CSS1 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر امولسیون CSS1 - JRC-BIEMSLCSS1B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
75,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز(PACS-BIPG7010B-00)
نماد کالا PACS-BIPG7010B-00 نام کالا قیر PG7010 تولید کننده نفت پاسارگاد شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG7010 - PACS-BIPG7010B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد شیراز انبار کارخانه
نسیه - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
70,450.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک(PACR-BI6070B-00)
نماد کالا PACR-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد اراک
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PACR-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد اراک انبار کارخانه
نسیه - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
67,400.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 پترو سالار غرب کوهسار (PSGH-BI6070B-00)
نماد کالا PSGH-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده پترو سالار غرب کوهسار
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PSGH-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
پترو سالار غرب کوهسار انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
65,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پارافین واکس سنگین 5% نفت سپاهان(SOC-HPW05B-00)
نماد کالا SOC-HPW05B-00 نام کالا پارافین واکس سنگین 5% تولید کننده نفت سپاهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پارافین واکس سنگین 5%  - SOC-HPW05B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت سپاهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
150,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
506
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
روغن پایه 4-SOC نفت سپاهان(SOC-BOSOC4B-00)
نماد کالا SOC-BOSOC4B-00 نام کالا روغن پایه 4-SOC تولید کننده نفت سپاهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
روغن پایه 4-SOC  - SOC-BOSOC4B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت سپاهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
205,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
506
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
اسلاک واکس سنگین پترولاتوم نفت ایرانول تهران(TIOC-SWHPLB-00)
نماد کالا TIOC-SWHPLB-00 نام کالا اسلاک واکس سنگین پترولاتوم تولید کننده نفت ایرانول تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسلاک واکس سنگین پترولاتوم - TIOC-SWHPLB-00
تولید کننده محل تحویل
نفت ایرانول تهران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
185,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
260
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
اسلاک واکس سبک 10 نفت ایرانول آبادان(AIOC-LSWS010B-00)
نماد کالا AIOC-LSWS010B-00 نام کالا اسلاک واکس سبک 10 تولید کننده نفت ایرانول آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسلاک واکس سبک 10 - AIOC-LSWS010B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت ایرانول آبادان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
110,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
312
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
اسلاک واکس سنگین 40 نفت ایرانول تهران(TIOC-HSWS040B-00)
نماد کالا TIOC-HSWS040B-00 نام کالا اسلاک واکس سنگین 40 تولید کننده نفت ایرانول تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسلاک واکس سنگین 40 - TIOC-HSWS040B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت ایرانول تهران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
130,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
416
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز)(TAIS-BI85100B-00)
نماد کالا TAIS-BI85100B-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - TAIS-BI85100B-00
تولید کننده محل تحویل
ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز) انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
65,300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
180
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز)(TAIS-BI6070B-00)
نماد کالا TAIS-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - TAIS-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز) انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
65,300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس(BORC-VBSB-00)
نماد کالا BORC-VBSB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - BORC-VBSB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت بندرعباس انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
61,282.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران(PAC-BI6070B-00)
نماد کالا PAC-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PAC-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تهران انبار کارخانه
نسیه - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
68,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد شیراز(PACS-BI6070B-00)
نماد کالا PACS-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PACS-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد شیراز انبار کارخانه
نسیه - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
70,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان(PACA-BIPG7010B-00)
نماد کالا PACA-BIPG7010B-00 نام کالا قیر PG7010 تولید کننده نفت پاسارگاد آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG7010 - PACA-BIPG7010B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد آبادان انبار کارخانه
نسیه - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
68,450.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0

فرعی

زمان شروع ۱۲:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۵۲:۰۰ ۰
اوره گرانوله - OFF درجه 2 پتروشیمی کرمانشاه(KRPT-UREAGO2B-532)
نماد کالا KRPT-UREAGO2B-532 نام کالا اوره گرانوله - OFF درجه 2 تولید کننده پتروشیمی کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اوره گرانوله - OFF درجه 2 - KRPT-UREAGO2B-532
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کرمانشاه بندر امام خمینی
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
31,229.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
300
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی OFF - 500 درجه 1 پتروشیمی تبریز(TABC-PSE500O1J-00)
نماد کالا TABC-PSE500O1J-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی OFF - 500 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی OFF - 500 درجه 1 - TABC-PSE500O1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
261,662.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
اوره گرانوله - OFF درجه 3 پتروشیمی پردیس(PPC-UREAGO3B-00)
نماد کالا PPC-UREAGO3B-00 نام کالا اوره گرانوله - OFF درجه 3 تولید کننده پتروشیمی پردیس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اوره گرانوله - OFF درجه 3 - PPC-UREAGO3B-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی پردیس انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
20,820.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
80
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
کربوکسی متیل سلولز نیرو کلر(NICO-DSMCMC-00)
نماد کالا NICO-DSMCMC-00 نام کالا کربوکسی متیل سلولز تولید کننده نیرو کلر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کربوکسی متیل سلولز - NICO-DSMCMC-00
تولید کننده محل تحویل
نیرو کلر انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
129,367.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
کربوکسی متیل سلولز نیرو کلر(NICO-DSMCMC-00)
نماد کالا NICO-DSMCMC-00 نام کالا کربوکسی متیل سلولز تولید کننده نیرو کلر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کربوکسی متیل سلولز - NICO-DSMCMC-00
تولید کننده محل تحویل
نیرو کلر انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
150,806.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
کربوکسی متیل سلولز نیرو کلر(NICO-DSMCMC-00)
نماد کالا NICO-DSMCMC-00 نام کالا کربوکسی متیل سلولز تولید کننده نیرو کلر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کربوکسی متیل سلولز - NICO-DSMCMC-00
تولید کننده محل تحویل
نیرو کلر انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
282,629.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
کربوکسی متیل سلولز نیرو کلر(NICO-DSMCMC-00)
نماد کالا NICO-DSMCMC-00 نام کالا کربوکسی متیل سلولز تولید کننده نیرو کلر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کربوکسی متیل سلولز - NICO-DSMCMC-00
تولید کننده محل تحویل
نیرو کلر انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
281,686.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
کربوکسی متیل سلولز نیرو کلر(NICO-DSMCMC-00)
نماد کالا NICO-DSMCMC-00 نام کالا کربوکسی متیل سلولز تولید کننده نیرو کلر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کربوکسی متیل سلولز - NICO-DSMCMC-00
تولید کننده محل تحویل
نیرو کلر انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
289,651.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فولادی توسعه تجارت طلای سیاه(BGBI-DSMSST-00)
نماد کالا BGBI-DSMSST-00 نام کالا ضایعات فولادی تولید کننده توسعه تجارت طلای سیاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فولادی - BGBI-DSMSST-00
تولید کننده محل تحویل
توسعه تجارت طلای سیاه انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
100,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز(TABC-PSE100J-00)
نماد کالا TABC-PSE100J-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی 100 تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی 100 - TABC-PSE100J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
321,050.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
35
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE پتروشیمی تبریز(TABC-PSEPSOSJ-00)
نماد کالا TABC-PSEPSOSJ-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی OVERSIZE تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - TABC-PSEPSOSJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
192,630.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
15
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب(ENPC-PSEPSOSJ-00)
نماد کالا ENPC-PSEPSOSJ-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی OVERSIZE تولید کننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - ENPC-PSEPSOSJ-00
تولید کننده محل تحویل
توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
192,630.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
25
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
منو کلرو استیک اسید نیرو کلر(NICO-DSMMCAA-00)
نماد کالا NICO-DSMMCAA-00 نام کالا منو کلرو استیک اسید تولید کننده نیرو کلر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
منو کلرو استیک اسید - NICO-DSMMCAA-00
تولید کننده محل تحویل
نیرو کلر انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
435,656.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی SUPER FINE پتروشیمی تبریز(TABC-PSEPSSC-00)
نماد کالا TABC-PSEPSSC-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی SUPER FINE تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی SUPER FINE - TABC-PSEPSSC-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
145,368.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
6
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
نرمال پارافین سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران(ICII-DSMNOPA-00)
نماد کالا ICII-DSMNOPA-00 نام کالا نرمال پارافین تولید کننده سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
نرمال پارافین - ICII-DSMNOPA-00
تولید کننده محل تحویل
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت فروشنده(ریال)
191,717.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0